Linked Data Schema Browser


ชื่อโครงสร้างข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน Apr 22, 2020 Browse Schema
เครื่องดื่มผง Apr 22, 2020 Browse Schema
เครื่องดื่ม Apr 22, 2020 Browse Schema
รถจักรยานยนต์ Apr 22, 2020 Browse Schema
รถยนต์ Apr 22, 2020 Browse Schema
สุรา Apr 22, 2020 Browse Schema
กิจการโทรคมนาคม Apr 22, 2020 Browse Schema
ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง Apr 22, 2020 Browse Schema
หินอ่อนและหินแกรนิต Apr 22, 2020 Browse Schema
การออกสลากกินแบ่ง Apr 22, 2020 Browse Schema
โคมไฟฟ้าและโคมระย้า Apr 22, 2020 Browse Schema
สนามแข่งม้า Apr 22, 2020 Browse Schema
สนามกอล์ฟ Apr 22, 2020 Browse Schema
แก้วและเครื่องแก้ว Apr 22, 2020 Browse Schema
พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ Apr 22, 2020 Browse Schema
เรือ Apr 22, 2020 Browse Schema
สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด Apr 22, 2020 Browse Schema
ยาสูบ Apr 22, 2020 Browse Schema
ไพ่ Apr 22, 2020 Browse Schema
ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ Apr 22, 2020 Browse Schema
สารทำลายชั้นบรรยากาศ Apr 22, 2020 Browse Schema
แบตเตอรี่ Apr 22, 2020 Browse Schema
แบตเตอรี่ 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
เรือ 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
สนามกอล์ฟ 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
หินอ่อนและหินแกรนิต 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
กิจการโทรคมนาคม 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
ไพ่ 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
สลากกินแบ่ง 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
น้ำมัน 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
ยาสูบ 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
ไนท์คลับและดิสโก้เธค 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
สุรา 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
โคมไฟฟ้าและโคมระย้า 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
สนามแข่งม้า 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
แก้ว และเครื่องแก้ว 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
พรมและสิ่งทอปูพื้น 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
เครื่องดื่ม 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
เครื่องปรับอากาศ 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
รถจักรยานยนต์ 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema
รถยนต์ 2527 Apr 16, 2020 Browse Schema

เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558