พบ 11 ชุดข้อมูล ที่มี Tag "2564" — หน้าที่ 1

จำนวนผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต ภาพรวมในประเทศ แยกรายสินค้า สำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2564 82ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — จำนวนผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต ภาพรวมในประเทศ แยกรายสินค้า สำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2564

PDF XLS CSV JSON XML

จำนวนผู้จดทะเบียนนำเข้าภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 95ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — จำนวนผู้จดทะเบียนนำเข้าภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLS PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบขออนุญาตขายสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ 2564 132ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบขออนุญาตขายสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตผลิตสุรา ปีงบประมาณ 2564 89ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตผลิตสุรา ปีงบประมาณ 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตขายสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 117ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตขายสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ใบขออนุญาตนำเข้า และใบอนุญาตผลิตสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 98ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ใบขออนุญาตนำเข้า และใบอนุญาตผลิตสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า สินค้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 117ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า สินค้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตผลิตยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 107ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตผลิตยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตเพาะปลูก และใบอนุญาตซื้อใบยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 99ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตเพาะปลูก และใบอนุญาตซื้อใบยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตขายยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 90ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตขายยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

CSV PDF CSV JSON XML


เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558