Excise Open Data

กรมสรรพสามิตให้บริการข้อมูลตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)

พบ 191 ชุดข้อมูล

ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก สินค้ายาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 126ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก สินค้ายาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตขายยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 90ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตขายยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

CSV PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตเพาะปลูก และใบอนุญาตซื้อใบยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 97ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตเพาะปลูก และใบอนุญาตซื้อใบยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตผลิตยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 106ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตผลิตยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า สินค้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 116ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า สินค้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตขายสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 116ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตขายสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตผลิตสุรา ปีงบประมาณ 2564 88ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตผลิตสุรา ปีงบประมาณ 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ใบขออนุญาตนำเข้า และใบอนุญาตผลิตสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 98ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ใบขออนุญาตนำเข้า และใบอนุญาตผลิตสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบขออนุญาตขายสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ 2564 131ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบขออนุญาตขายสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

จำนวนผู้จดทะเบียนนำเข้าภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 94ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — จำนวนผู้จดทะเบียนนำเข้าภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLS PDF CSV JSON XML


เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558