Excise Open Data

กรมสรรพสามิตให้บริการข้อมูลตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)

พบ 191 ชุดข้อมูล

ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก สินค้ายาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 89ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก สินค้ายาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตขายยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 67ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตขายยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

CSV PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตเพาะปลูก และใบอนุญาตซื้อใบยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 69ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตเพาะปลูก และใบอนุญาตซื้อใบยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตผลิตยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 68ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตผลิตยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า สินค้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 80ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า สินค้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตขายสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 102ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตขายสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตผลิตสุรา ปีงบประมาณ 2564 65ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตผลิตสุรา ปีงบประมาณ 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ใบขออนุญาตนำเข้า และใบอนุญาตผลิตสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 72ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ใบขออนุญาตนำเข้า และใบอนุญาตผลิตสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบขออนุญาตขายสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ 2564 112ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบขออนุญาตขายสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

จำนวนผู้จดทะเบียนนำเข้าภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 69ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — จำนวนผู้จดทะเบียนนำเข้าภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLS PDF CSV JSON XML


เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558